FORSIDEN OM ALCON KONTAKT HALMFYR KEDLER SKORSTENE STOKERANLÆG AKKUMULERING EKSPANSION TILBEHØR RESERVEDELE NYHEDER BESTIL BROCHURER ALCON SKOLEN FORHANDLERE NEDSATTE VARER TEKNISK BIBLIOTEK LINKS FORHANDLERLOGIN

Man-tors 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30
Vi modtager kun
besøg efter aftale.

Ole Rømers Vej 15
DK-8670 Låsby
Tlf. 8666 2044
Fax. 86662954
info@alcon.nu
www.alcon.nu

ALCON SKOLEN - HVAD ER GENNEMFORBRÆNDING?

En kedel for gennemforbrænding er udformet med et brændselsmagasin, hvori brænd-
slet hviler på en rist. Forbrændingsluften tilføres under risten og strømmer op igennem
brændslet. Forbrændingen vil derfor også, foregår op gennem brændslet, således at
hele brændselslaget kommer i brand. Røgen strømmer ud fra brændslet foroven og ud
af kedlen. Efterhånden som brændslet brænder væk, synker hele brændselslaget ned
mod risten, hvor asken falder igennem risten og ned i askeskuffen.

Efter optænding eller påfyldning af frisk brændsel, vil der altid gå nogen tid før brænd-
selslaget er blevet gennemglødet, og der vil derfor i denne periode strømme ufor
brændte gasser med røgen ud af kedlen, idet der ikke er så høje temperaturer til
stede i brændselslagets øverste del, at gasserne antændes.

Det er derfor nødvendigt at anvende såkaldtgasfattigt brændsel – koks og cinders – i
sådanne kedler. Disse brændsler udvikler kun lidt gas.

I gennemforbrændingskedler kan gasholdige brændsler – kul, brunkul og
træ ikke anvendes,
da de under opvarmning udvikler store mængder brændbare
gasser, som vil gå tabt med røgen ud i skorstenen og medføre sod-, røg- og lugtgener.
Der kan yderligere forekomme eksplosionsagtige forpufninger i kedlen, sodbrand i
skorsten og forgiftningsfare ved utætte skorstene og kedler.

Efter 1. juni 2008 er det i henhold til både brændeovnsdirektivet og byg-
ningsreglementet for småhuse og erhvervsbyggeri, forbudt at instal-
lerer gennemforbrændingskedler med henblik på fyring med kul og træ
(gasholdige brændsler).